طراحی سایتامروزه با توجه به اینکه دیگر حالت های سنتی تبلیغات بازدهی سابق خود را نداشته و کم کم رو به ناپدید شدن میباشند و تبلیغات بر روی بستر اینترنت به شدت رواج پیدا کرده است بسیاری از افراد و ش… Read More